Friday, January 25, 2013


ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À dªÁ¨ÁÝj £É£À¦¸ÀĪÀªÀjUÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ...

                     UÀÄ®âUÀð¢AzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÝ. JAf¤AiÀÄjAUï ¸ÀÆÖqÉAmï CAvÉ. C«£Á±ï CAvÉãÉÆà ºÉ¸ÀgÀÄ. ºÉÆvÀÛ®èzÀ ºÉÆwÛ£À°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÁ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ, J°èAzÀ ªÀiÁvÁrÛgÉÆÃzÀÄ CAvÀ ºÉüÀzÉÃ, §Äå¹ E¢ÃgÁ, ¸Àé®à ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§ºÀÄzÁ C£ÉÆßà ¥sÁªÀÄð¯ï ¥Àæ±Éß PÀÆqÀ PÉüÀzÉà £ÉÃgÀªÁV "¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀtð £ÀÆå¸ï£ÀªÀgÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸Ágï, n.Dgï.¦UÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr" C£ÉÆßà ¹zÀÞ¨sÁµÀt NzÀvÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É.
                     n.Dgï.¦ - n.Dgï.¦ - n.Dgï.¦... ©Ã¢Ã° ºÉÆÃUÉÆà zÁ¸ÀAiÀÄå¤AzÀ »rzÀÄ - °PÀÌgï «Ä¤¸ÀÖgï gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð vÀ£ÀPÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ºÉüÉÆà ªÀiÁvÉà EzÀÄ. £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ n.Dgï.¦UÁV K£ÉãÉÆà ªÀiÁqÁÛgÉ CAvÀ. ºÀAUÉ ºÉüÉÆÃgÀÄ MAzÀÄ ¸À® §ÄzsÀªÁgÀ ¨É½UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï D¦üùUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. DªÀvÀÄÛ n.Dgï.¦ §A¢gÀvÉÛ. PÉ®ªÀgÀÄ «ÄÃ¸É wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ PɼÀUÉ ºÁQzÀ vÀ¯É ªÉÄïÉvÀÛzÉà ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀĽwgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ vÁªÉà ¸ÀªÀÄxÀð£É - ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýPÉÆAqÀÄ CzÀ£Àß D¦üù£À »jvÀ¯ÉUÀ¼À vÀ£ÀPÀ vÀ®Ä¦¸ÉÆÃzÀPÉÌ ±ÀvÀ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrÛvÁðgÉ. §ÄzsÀªÁgÀ ¢£À £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï £ËPÀgÀgÀ ªÀÄÆqÀÄUÀ¼À£Àß ¤zsÀðj¸ÉÆÃzÀÄ CªÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ §AzÀ n.Dgï.¦.
                     £ÀÆå¸ï ¥ÉÃ¥ÀgÀÄ - n.« ZÁ£É¯ïUÀ½VgÀĪÀ ¨ÉùPï ªÀåvÁå¸ÀªÉà EzÀÄ. ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ DgÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä ¸ÀPÀÄåð¯ÉõÀ£ï UÉÆvÁÛUÀvÉÛ. AiÀiÁgÀÄ £ÀA§gï M£ï, AiÀiÁgÀÄ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉzÀgÀÄ, AiÀiÁgÀ£Àß AiÀiÁgÀÄ »A¢QÌzÀgÀÄ C£ÉÆßÃzÀgÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ w½AiÀÄvÉÛ. vÀ¯É vÀVθÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ vÀVι - ¨É£ÀÄß ZÀ¥Ààj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ ZÀ¥Ààj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ DgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® CªÀgÀ ¥ÁqÀÄ CªÀgÀzÀÄ. DzÀgÉ, £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï£À°è CzÀÄ ¥Àæw ªÁgÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. (FUÀ ¥ÀgÀªÁV®è, ªÉÆzÀ®Ä ªÁgÀPÉÌgÀqÀÄ ¸À® §wðvÀÄÛ..!)
                    £ÀÆå¸ï ¥ÉÃ¥Àgï£À ¸ÀPÀÄåð¯ÉõÀ£ï C£ÉÆßÃzÀÄ Erà ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£É. C°è AiÀiÁªÀ PÁ®A JµÀÄÖ d£À N¢zÀgÀÄ, AiÀiÁªÀ CAPÀtPÁgÀ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ£Àß vÀ®Ä¦zÀ, AiÀiÁªÀwÛ£À ¥ÀwæPÉ vÀÄA§ N¢¹PÉÆArvÀÄ, AiÀiÁªÀwÛ£À PÁlÆð£À£Àß NzÀÄUÀgÀÄ vÀÄA§ ªÉÄaѹPÉÆArvÀÄ, AiÀiÁªÀ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉZÀÄÑ d£À¦æAiÀÄ, HºÀÆÕA... EAxÀ AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÀÆ GvÀÛgÀ E®è. DzÀgÉ, n.Dgï.¦ ºÀAUÀ®è. CzÀÄ ¥Àæw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ºÀuɧgÀºÀªÀ£ÀÆß ºÉý©qÀvÉÛ. AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£Àß JµÀÄÖ d£À £ÉÆÃrzÀgÀÄ, £ÉÆÃrzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀ ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ d£À, ²æêÀÄAvÀgÀÄ eÁ¹Û£ÉÆà - ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀªÀgÀÄ eÁ¹ÛãÉÆÃ. ¥ÀÆwðAiÀiÁV £ÉÆÃrzÀgÉÆÃ, CzsÀðPÉÌà ¨ÉÃgÉ ZÁ£É¯ïUÉ ²¥sïÖ DzÀgÉÆÃ. CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£Àß ¸ÀgÁ¸Àj JµÀÄÖ ¤«ÄµÀ £ÉÆÃrzÀgÀÄ, ¨ÉæÃPï£À°è JµÀÄÖ d£À ZÁ£É¯ï §zÀ°¹zÀgÀÄ, ¨ÉæÃPï ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É JµÀÄÖ d£À ªÀÄvÉÛ CzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÁ¥À¸ï §AzÀgÀÄ, §gÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ZÁ£É¯ï £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ, »ÃUÉ... K£ï ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄUÉ CzÀgÀ°è..? CzÀPÉÌà §ÄzsÀªÁgÀ ¨É½UÉÎ MAzÀÄ ¸À® £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï D¦üùUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr CAzÀzÀÄÝ. ªÉÄʸÀÆj£À vÀ£ÀPÀ ºÉÆÃV ªÀÄ°èUÉ ¨É¼ÉzÀ gÉÊvÀ£À §ªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀ£ÉzÀÄgÀÄ, AiÀÄÆ lÆå¨ï¤AzÀ L±ÀéAiÀÄð gÉÊ ¸ÉgÀUÀÄ eÁjzÀ «rAiÉÆà qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ PÉA¥ÀÄ ¨ÁtzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ «ÄÃ¸É wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. PÁªÉÃj «ªÁzÀªÀ£Àß Cr¬ÄAzÀ ªÀÄÄrAiÀÄ vÀ£ÀPÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr UÀtågÀ£Àß PÀgɹPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉ ZÀZÉð ªÀiÁrzÀªÀ£ÉzÀÄgÀÄ n.Dgï.¦ »rzÀÄ "ºÉAUÉ..?" CAvÀ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À vÀ¯ÉªÀiÁ¹zÀ eÉÆåÃw¶UÀ¼À£Àß PÀgÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆj¹ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ eÁvÀPÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÀAmÉ ZÀZÉð ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É.

                   DªÀvÉÛà ªÀÄzsÁåºÀßzÀ «ÄÃnAUï£À°è PÀrªÉÄ n.Dgï.¦ vÀAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÉÆæqÀÆå¸ÀgÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀ£ÉãÉÆà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è, D ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀ£ÉƧâ "D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ DªÀvÉÛà §qÀPÉÆAqÉ, £À£Àß ªÀiÁvÉ°è PÉýÛÃj" CAvÀ J®èjUÀÆ PÉüÉÆúÁUÉ UÉÆtUÁÛ£É. "PÁ£Éì¥ïÖ ZÀ£ÁßVzÉ, E£ÉßgÀqÀÄ ªÁgÀ £ÉÆÃr ¥sÉÊ£À¯ï r¹µÀ£ï vÀUÉƼÉÆîÃt" CAvÀ E£ÉÆߧâ CAvÁ£É. "n.Dgï.¦ §gÀ¢gÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CµÀÄÖ RZÀÄð ªÀiÁqÉÆÃzÀPÁÌUÀ®è, §eÉmï PÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉƽî" CAvÁ£É CPËAmïì£ÀªÀ£ÀÄ. "D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ eÁ»ÃgÁvÀÄ PÉÆr CAvÀ AiÀiÁgÀ£Àß PÉüÀt" C£ÉÆßÃzÀÄ ªÀiÁPÉðnAUï£ÀªÀgÀ ¥Áæ§èªÀÄÄä. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ «ÄÃnAUï ªÀÄÄV¹ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è, D PÁ£Éì¦Ö£À ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÉà ¸ÁPÀÄ C¤ß¹©nÖgÀvÉÛ.
                   CµÀÖgÀ°è, ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀĪÀjAzÀ ¥sÉÆãÀÄ, "E¯ÉÆè§â ªÉÆzÀ°£À E§âgÀÄ ºÉArjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrÛzÀÝ ¸Ágï, FUÀ E§âgÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄgÀ£Àß PÀgÀPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVۢë" CAvÀ. "ºÉÆrÃvÁgÉ CAzÉæ j¥ÉÆÃlðgï£À PÀ½¹Ûë" CAvÁ£É EªÀ£ÀÄ. CªÀgÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆqÁÛgÉ. E°èAzÀ j¥ÉÆÃlðgÀÄ, £ÉÃgÀ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ N.© ªÁå£ÀÄ ºÉÆgÀqÀÄvÀÛªÉ. E§âgÀÆ ºÉAqÀA¢gÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ D UÀAqÀ£À£Àß - DvÀ£À ªÀÄÆgÀ£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ£Àß ºÉÆqÉzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, MzÀÝgÉ ªÀAqÀgï¥sÀįï, ZÀ¥Àà° ©Ã¹zÀgÉ CªÉÄÃfAUï, §mÉÖ ©aÑ©lÖgÀAvÀÆ £ÀyAUï ¯ÉÊPï zÁåmï. ¨ÉÃgÉ ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀªÀjVAvÀ ¨ÉÃUÀ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÀÄ, C°è UÀAqÀ ºÉAqÀw QvÁÛrPÉƽÛzÀÝgÉ - E°è ZÁ£É¯ï ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀªÀgÀÄ QvÁÛrPÉÆAqÀÄ D E§âgÀÆ ºÉArgÀ£Àß PÁgÀÄ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÆÖrAiÉÆÃPÉÌ PÀgÀPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ, eÉÆvÉUÉ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À MA¢§âgÀÄ.  ªÉÆøÀUÁgÀ UÀAqÀ£À£Àß C°èAzÀ¯Éà ¯ÉʪïUÉ PÀÆr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÄ UÀAmÉ ¤gÀAvÀgÀ ZÀZÉð ªÀiÁr ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¨ÉÃgÉ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä D¦üù£ÉzÀÄgÀÄ §AzÀÄ ¤AwvÁðgÉ. £ÀªÀÄä°è ZÀZÉð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀªÁzÀgÀÆ ¸Àj, vÀªÀÄä°èUÉ D E§âgÀÄ ºÉArgÀ£Àß PÀgÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ. ºÁUÁzÉæ ¥ÉÆæÃUÁæA PÀAn£ÀÆå ªÀiÁqÀÄ... E£ÉßgÀqÀÄ vÁ¸ÀÄ ©qÀ¯ÉèÉÃqÀ. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ CAzÀÄPÉƼÁÛ£É. §gÀ° ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀzÀ n.Dgï.¦, EªÀjUɯÁè GvÀÛgÀ PÉÆrÛä CAvÀ. DvÀ£À ¤jÃPÉë ¸ÀļÁîVgÉÆâ®è.
                 MAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è M§â NzÀÄUÀ vÀ£ÀUÉ EµÀÖªÁUÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£Àß ©lÄÖ EµÀÖªÁUÀĪÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÁÛ£É. CzÀgÀ°è DvÀ£À ªÀåQÛvÀéPÉÌ, C©ügÀÄaUÉ, ¨ÉÃrPÉUÉ vÀPÀÌAxÀ ¸ÀgÀQzÉ. D NzÀÄUÀ¤UÉ Erà ¥ÀwæPÉAiÉÄà ¨ÉÃqÀ C¤ß¹zÀgÉ, ¨É½UÉÎ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁPÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÁAiÀÄÄÝ, £Á¼É¬ÄAzÀ F ¥ÀwæPÉ ¨ÉÃqÀ, D ¥ÉÃ¥Àgï ºÁPÀÄ CAvÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆÃ..? DzÀgÉ, n.« ºÁUÀ®è £ÉÆÃr. PÉÊAiÀÄ°è jªÉÆÃmï EgÀvÉÛ. §l£ï MwÛzÀgÉ ªÀÄÄVÃvÀÄ. §ÄzsÀªÁgÀzÀ «ÄÃnAUï£À°è MAzÀÄ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ vÀVθÁÛgÉ - E£ÉÆßAzÀÄ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ «ÄÃ¸É wgÀÄ«PÉƼÁÛgÉ. FUÀ ºÉý... AiÀiÁgÀ£Àß ¨ÉÊAiÀÄå¨ÉÃPÀÄ..?

                 vÀÄA§ N¢PÉÆArzÀÝ, ¸Á»wåPÀ »£É߯ÉAiÀÄ ªÀåQÛAiÉƧâgÀÄ MAzÀÄ ZÁ£É¯ï£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄÄRå¸ÀÜgɤ߹PÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÁ£Éì¥ïÖ ¥ÀæPÁgÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ n.Dgï.¦ §wð®è C£ÉÆßÃzÀÄ ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï£ÀªÀjUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ vÀj¹vÀÄÛ. ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀPÉÌ PÀgɹzÀgÀÄ. "J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£Àß n.Dgï.¦UÁV ªÀiÁqÉÆÃzÀPÁÌUÀ®è ¸Ágï... MAzÀÄ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ vÀļÀ¹ VqÀ EgÉÆÃzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ¯Á¨sÀªÀÇ E®è. DzÀgÉ, vÀļÀ¹ VqÀ D ªÀÄ£ÉUÉ ®PÀët. CzÉà jÃw vÀļÀ¹VqÀzÀAxÀ MAzÀµÀÄÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ" CAzÀgÀAvÉ DvÀ. "£ÀÆgÀÄ PÉÆÃn §AqÀªÁ¼À ºÁQzÀÝgÉ ¸ÀAPÀl CxÀð DVÛvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ" CAzÀÄ CªÀgÀ£Àß ºÉÆgÀUÉ PÀ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E§âgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁgÀÄ PÀgÉPÀÄÖ..?
                MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «µÀAiÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ, CzÀgÀ §UÉÎ DªÀÄƯÁUÀæ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄ vÀdÕgÀ£Àß ªÀiÁvÁr¹ ªÀiÁ»w vÀUÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ PÉ®ªÀgÀ£Àß ¸ÀÆÖrAiÉÆÃUÉ PÀgɹ MAzÀÄ CxÀð¥ÀÆtð ZÀZÉð £ÀqɸÀĪÀ n.« ªÀgÀ¢UÁgÀ£À CµÀÆÖ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÊ¥sï C°SÁ£ï - PÀjãÁ PÀ¥ÀÆgïgÀ C¥sÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÉàµÀ¯ï ¥ÉÆæÃUÁæA ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁr ZÀ¥Ààr PÀ®Äè J¼ÉzÀÄ©qÁÛgÉ. ¥sÉøï§ÄPï£À°è PÀªÉÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ, ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¨sÁµÀt ©VAiÀÄĪÀ ¢ÃqÀÄ ¥ÀArvÀjUÉ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁªÀwÛUÉ CxÀð D¢ÃvÀÄ..?
                ¥ÀÄtå... UÀÄ®âUÀðzÀ D JAd¤AiÀÄjAUï «zÁåyð ¸ÀĪÀtð £ÀÆå¸ï£ÀªÀgÀ eÉÆvÉ "n.Dgï.¦UÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr C£ÉÆßà ¨sÁµÀt ©VzÀ. EgÀĪÀ E£ÀÄß½zÀ LzÀÄ ZÁ£É¯ïUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ¤¢ðµÀ× ZÁ£É¯ï£ÀªÀjUÉ ºÉýzÀÝgÉ, DvÀ£À£Àß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÀðPÉÌà ºÉÆÃVgÉÆÃgÀÄ. AiÀiÁPÀAzÉæ, D ZÁ£É¯ï£À°è ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀA§¼À PÉÆnÖ®è. ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï£ÀªÀgÀ£Àß PÉýzÀgÉ, "n.Dgï.¦ vÀÄA§ PÀrªÉÄ DVzÉ, eÁ»ÃgÁvÀÄ §wð®è, £ÀªÀÄUÉ zÀÄqÀÄØ §gÀ¢zÀÝgÉ ¸ÀA§¼À J°èAzÀ PÉÆqÉÆÃt" CAvÀ PÉýÛzÁgÀAvÉ.

                ¥Àæ§ÄzÀÞ «ÃPÀëPÀ ªÀUÀð C£ÉÆßÃzÀÄ MA¢gÀvÉÛ..!

                ¸ÀĪÀtð £ÀÆå¸ï K¶AiÀiÁ£Émï £ÀÆå¸ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqïUÉ ¸ÉÃjgÉÆÃzÀÄ C£ÉÆßà «µÀAiÀÄ vÀÄA§ d£ÀjUÉ UÉÆwÛzÉ. D K¶AiÀiÁ£Émï £ÀÆå¸ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqïUÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è MAzÀÄ ZÁ£É¯ï EzÉ. K¶AiÀiÁ£Émï £ÀÆå¸ï CAvÀ PÀgɹPÉƼÀîvÉÛ CzÀÄ. JgÀqÀÆ MAzÉà ªÀiÁvÀÈ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ZÁ£É¯ïUÀ¼ÁVgÉÆÃzÀjAzÀ C°è CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÁ£Éì¥ïÖUÀ¼À£Àß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀĪÀtð £ÀÆå¸ï£À°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ CAvÁVvÀÄÛ. ªÉÆzÀ°UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀzÀÄÝ "ªÀĺÁ¥ÀvÀ£À" C£ÉÆßà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. vÀÄA§ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀéAiÀÄAPÀÈvÁ¥ÀgÁzsÀ¢AzÀ¯ÉÆà - ¥Àj¹ÜwAiÀÄ Dl¢AzÀ¯ÉÆà £ÉÃ¥ÀxÀåPÉÌ ¸ÀjzÀĺÉÆÃzÀ ¥Àæ¹zÀÞgÀ §UÉV£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CzÀÄ. CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ Erà ªÀåQÛvÀé PÀnÖPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. K¼ÀÄ - ©Ã¼ÀÄUÀ¼À §UÉÎ E£ï¸ÉÊqï ¸ÉÆÖÃj PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀÆ¥Àgï»mï DzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. CzÀ£Àß wæPÀgÀt ±ÀÄ¢Þ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀA¢é. DzÀgÉ, ClÖgï ¥sÁè¥ÀÄ... "¤ÃªÀÅ eÉÆåÃw¶UÀ¼À£Àß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ - eÁvÀPÀzÀ ZÀZÉð ªÀiÁrPÉÆArj, EAxÀªÀ£Éß®è ¤ªÀÄä d£À £ÉÆÃqÀ®è" CAvÀ ªÀåAUÀåzÀ ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ZÁ£É¯ï£À d£À.

               PÉÃgÀ¼ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁ£É¯ï£À £ÉÆÃr. JAxÁ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀAeÉ ºÉÆwÛ£À ¥ÉæöʪÀiï mÉʪÀiï£À°è zÀ¥Àà PÀ£ÀßqÀPÀzÀ qsÁ¼À §tÚzÀ ZÀÆrzÁgï ºÁQPÉÆAqÀ ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÌ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉƧâ¼ÀÄ £ÀÆå¸ï NzÀÄwÛzÀݼÀÄ MAzÀÄ ¢£À. "EzÉãÀAiÀiÁå »AUÉ" CAvÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ UɼÉAiÀÄ£ÉƧâ£À£Àß PÉýzÉ. "AiÀĸï, DPÉ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è vÀÄA§ ¥Á¥ÀÄå®gï £ÀÆå¸ï DåAPÀgï. §ºÀ¼À N¢PÉÆArgÉÆÃgÀÄ, «ZÁgÀªÀAvÉ. dUÀwÛ£À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀéAvÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ElÄÖPÉÆArgÉÆà ªÀÄ»¼É, ¤ªÀÄä°è vɼÀîUÉ ¨É¼ÀîUÉ EgÉÆÃgÀÄ £ÀÆå¸ï DåAPÀgï DUÁÛgÉ. £ÀªÀÄä°è §Ä¢Þ - eÁuÉä EgÉÆÃgÀÄ DUÁÛgÉ" CAzÀ DvÀ. CzÉà mÉʪÀiïUÉ ¥sÉøï§ÄPï£À°è PÉ®ªÀÅ £ÀÆå¸ï DåAPÀgïUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆ ºÁQzÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ EªÀgÀ ¥ÉÊQ Cw ºÉZÀÄÑ UÁèªÀÄgÀ¸ï DVgÉÆÃgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ MAzÀÄ ¥ÉÆÃ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
               ºÀAUÁzÀgÉ £ÀªÀÄä°è ¥Àæ§ÄzÀÞ «ÃPÀëPÀgÉà E®èªÁ..? RArvÁ EzÁgÉ. CªÀgÉÆAxÀgÁ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ £ÁUÀjzÀÝAvÉ. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ, ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ - ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄð gÁdQÃAiÀÄ J®èzÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÉà J¯ÉPÀë£ï ¢£À næ¥ïUÉ ºÉÆÃUÉÆÃgÀÄ. NlÄ ºÁQ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À£Àß Dj¸ÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÛzÉà C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜ ªÀÄvÀzÁgÀ. PÀ£ÀßqÀ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÀ PÉlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥sÉøï§ÄPï£À°è NvÀ¥ÉÆæÃvÀªÁV PÀªÉÄAmï §gÉAiÉÆà d£À ¥Àæ¸ÁgÀªÁzÀ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ §gÉzÀzÀÄÝ £ÉÆÃr®è. §gÉAiÉÆÃzÀPÉÌ CzÀ£ÀߪÀgÀÄ £ÉÆÃrgÉÆâ®è.
               £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrÛ®è CAvÀ C£ÉÆßÃgÉzÀÄjUÉ AiÀiÁªÁåªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ JµÉÖµÀÄÖ n.Dgï.¦ §A¢zÉ C£ÉÆßÃzÀgÀ ¯ÉPÀÌ PÉÆqÀ¯Á..? PÉæöÊA PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄUÀ£À£Àß PÀ¼ÀPÉÆAqÀ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÁ¬ÄAiÀÄ C¼À°£À PÀxÉ ºÉýzÀgÉ JµÀÄÖ d£À £ÉÆÃqÁÛgÉ - «Ä¤ ¸ÀÌmïð ºÁQPÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ gÉÃªï ¥ÁnðAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ PÀxÉ ºÉýzÀgÉ JµÀÄÖ d£À £ÉÆÃqÁÛgÉ C£ÉÆßÃzÀgÀ ¯ÉPÀÌ PÉÆqÀ¯Á..? vÀÄA§ d£À¥ÀgÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉÇAzÀÄ ¸ÉÖà D£ï C£ÉÆßà ¯ÉÊAVPÀ ±ÀQÛ ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉæAiÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ eÁ»ÃgÁwVAvÀ PÀrªÉÄ n.Dgï.¦ ¥ÀqÉzÀ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆqÀ¯Á..? ¤©gÀÄ C£ÉÆßà UÀȺÀ §AzÀÄ C¥Àཹ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ DUÀvÁÛ JA§ÄzÀgÀ §UÉV£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ ZÀZÉð, eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ ZÀZÉð JzÀÄgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÉîªÀªÁ¬ÄvÀÄ C£ÉÆßÃzÀ£Àß ©r¹ ºÉüÀ¯Á..? "dªÁ¨ÁÝj d£Àð°¸ÀA C£ÉÆßà vÀ¯É§gÀºÀzÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ JµÀÄÖ d£À £ÉÆÃqÁÛgÉ UÉÆvÁÛ..? EzÀ£Éß®è ºÉýzÀ £ÀAvÀgÀ, "ºÁUÁzÀgÉ, §Æè ¦ü®A ºÁQ©r, n.Dgï.¦ ZÀ£ÁßV §gÀ§ºÀÄzÀÄ" CAvÀ C£ÉÆßÃgÀÆ EzÁgÉ. CªÀgÀ eÉÆvÉ ZÀað¸ÀĪÀµÀÄÖ ¹°è «µÀAiÀÄ EzÀ®è, PÀë«Ä¹... 
               ¥Àæ§ÄzÀÞ «ÄÃrAiÀiÁ §UÉÎ J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÁÛgÉ. DzÀgÉ, ¥Àæ§ÄzÀÞ «ÃPÀëPÀgÀ §UÉÎ ZÀZÉð DUÉÆÃzÉà E®èªÀ®è AiÀiÁPÉ..? £ÀªÀÄä°è ªÀiÁqÉÆà ºÁUÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è dUÀ¼ÁrPÉÆAqÀ UÀAqÀ - ºÉAqÀwAiÀÄ£Àß ¸ÀÆÖrAiÉÆÃPÉÌ PÀgÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁqÁÛgÁ..? gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À eÁvÀPÀUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÉ ¸ÁqÉøÁw ±ÀÄgÀĪÁVzÉ C£ÉÆßÃzÀgÀ §UÉÎ vÀªÀqÀÄ PÀÄmÁÛgÁ..? vÉÆÃj¹ £ÉÆÃqÉÆÃt. AiÀiÁPÀAzÉæ, C°è£À d£ÀjUÉ CªÉ®è ¹°è C¤ß¸ÀvÉÛ. £ÉÆÃqÀ®è. n.Dgï.¦ §gÀ®è. EzÀÄ, £ÀªÀÄä «ÃPÀëPÀjUÀÆ - UÁèªÀÄgÀ¸ï £ÀÆå¸ï DåAPÀgïUÀ½UÀÆ PÀ¹«¹AiÀÄ «µÀAiÀÄ C¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, ¸ÀvÀå C®èªÁ..?


»ÃUÉÆAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£É

               ¸ÁªÀiÁfPÀ vÁtUÀ¼À°è £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£ÀzÀ §UÉÎ NvÀ¥ÉÆæÃvÀªÁV §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ JzÀÄgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É MAzÀÄ ¥Àæ¥ÉÆøÀ®Äè. J®ègÀÆ ¸ÉÃj zsÀªÀiÁðxÀð PÁAiÀÄðPÁÌV £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn (AiÀĸï, £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn..!) «¤AiÉÆÃV¸À§®è DUÀ¨sÀð ²æêÀÄAvÀ ¥ÀÄuÁåvÀägÉƧâgÀ£Àß ºÀÄqÀÄPÉÆÃt. MAzÀÄ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ, JAxÀ £ÀÆå¸ï PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ EµÉÆÖAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¤ÃªÉà ¸ÁPÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ¨ÉÃqÀ. EAxÀzÉÆÝAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉêÉUÁV ¤ÃªÀÅ ¸ÀA§¼À PÉüÀ®è C£ÉÆßà UÁågÀAn EzÉ. E£ÀÄß CzɵÉÖà f¥ÀÄtvÀ£À¢AzÀ MAzÀÄ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï £ÀqɹzÀgÀÆ wAUÀ½UÉ MAzÀƪÀgÉ PÉÆÃn ºÀt ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£Àß §AqÀªÁ¼À ºÁQzÀ ¥ÀÄuÁåvÀäjAzÀ¯Éà ¥ÀqÉzÀgÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß PÁågÉÃeï ¦üà CAvÀ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ºÉZÀÆÑ PÀrªÉÄ ºÀvÀÄÛ PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼À£Àß PÉç¯ï D¥ÀgÉÃlgïUÀ½UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn §AqÀªÁ¼À ºÁQzÀ, wAUÀ½UÉ MAzÀƪÀgÉ PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼À£Àß zsÀªÀiÁðxÀð PÁAiÀÄðPÉÌ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¥ÀÄuÁåvÀägÀÄ D ºÀvÀÄÛ PÉÆÃn PÉÆqÀ®è CAzÁgÉAiÉÄÃ..?
              ºÁUÉ MAzÀÄ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï ªÀiÁqÉÆÃt. G½zÀ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀ°. £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£Àß ªÀiÁvÀæ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃt. n.Dgï.¦ §gÀ¢zÀÝgÉ PÀvÉÛ ¨Á®. PÀvÉÛ ¨Á®..? CgÉ, n.Dgï.¦ §A¢®è CAzÀgÉ d£À £ÉÆÃr®è CAvÀ CxÀð. d£À £ÉÆÃr®è CAzÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¥ÀÄgÀĵÁxÀð ¸ÁzsÀ£É D¬ÄvÀÄ..? CzÉ®èzÀgÀ ZÀZÉð ¨ÉÃqÀ. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ ZÁ£É¯ï DUÀ°. ¥sÉøï§ÄPï «ÃgÀgÀ ¥ÉÊQ F ¥ÁæeÉPïÖ£À £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ..?   


MAzÀÄ ¨Élgï D¥Àë£ï EzÉ..!

               £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ DUÀÄvÀÛ¯Éà E®èªÉÃ..? E®è CAvÀ zsÉÊAiÀÄðªÁV ºÉüÀĪÀªÀjUÉ ¸Á®Ä ¸Á®Ä GzÁºÀgÀuÉ PÉÆlÄÖ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѸÀ§ºÀÄzÀÄ. CAxÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£Àß vÀ¥ÀàzÉà £ÉÆÃr. ¨É£ÀÄßvÀnÖ ±À¨sÁ±ï C¤ß. vÀ¥ÀÄà PÁt¹zÀgÉ EAxÀzÀÝ£Àß ¸Àj ªÀiÁrPÉƽî CAvÀ¤ß. CªÀ£Àß ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì §gÀvÉÛ. PÉlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÉ, EAxÁ ZÁ£É¯ï£À°è EAxÁ PÉlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EµÉÆÖwÛUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£Àß zÀAiÀÄ«lÄÖ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃr CAvÀ MAzÀÄ PÁåA¥ÉÃ£ï ªÀiÁr. gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ MAzÀµÀÄÖ n.Dgï.¦ §gÀ°. PÉlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÀÄ°è ¸ÉÆî°. MAzÀÄ eÁUÀÈvÀ «ÃPÀëPÀ ªÀUÀð ºÀÄnÖPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ EzÉÆAzÉà ¸ÀzsÀåQÌgÀĪÀ zÁj.
               CzÀ£Àß ©lÄÖ J®ègÀ eÉÆvÉUÉ £ÀAzÀÆ MAzÀÄ PÀ®Äè C£ÉÆßà ºÁUÉ, D ZÁ£É¯ïUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj E®è - F ZÁ£É¯ï ºÁ¼ÁV ºÉÆÃVzÉ. CzÀgÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ CªÀjAzÀ zÀÄqÀÄØ wAzÀ£Á..? F ªÀgÀ¢UÁgÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉÆìÄvÀÄ..? CAvÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÉ PÉý¹PÉƼÀÄîªÀµÀÄÖ vÁ¼ÉäAiÀiÁUÀ° - GvÀÛj¸ÀĪÀ ¸ÀºÀ£ÉAiÀiÁUÀ° AiÀiÁgÉƧâjUÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è.


EµÀÖPÀÆÌ n.Dgï.¦ CAzÀgÉ K£ÀÄ UÉÆvÁÛ..?

                 ¸ÀĪÀÄä£É ¯ÁAUï¥sÁªÀiïð ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÀgÉ, CzÀÄ mÉ°«µÀ£ï gÉÃnAUï ¥Á¬ÄAmï. ¤Ã®ì£ï CAqï PÉAmÁgï «ÄÃrAiÀiÁ C£ÉÆßà CªÉÄÃjPÀ ªÀÄÆ®zÀ PÀA¥À¤ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀªÉÃð CzÀÄ. gÁdåzÀ PÉ®ªÀÅ £ÀUÀgÀUÀ¼À£Áßj¹PÉÆAqÀÄ C°è PÉ®ªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£Àß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼À°è ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgï CAvÀ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£Àß EqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ Dj¹PÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀªÀgÀ£Àß CªÀgÀªÀgÀ DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À£Àß ªÀiÁqÁÛgÉ. D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ JµÉÆÖwÛUÉ AiÀiÁªÁåªÀ ZÁ£É¯ï £ÉÆÃrzÀgÀÄ, JµÀÄÖ d£À PÀĽvÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ C£ÉÆßà ¯ÉPÁÌZÁgÀªÀ£Àß ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgï zÁR°¹PÉÆArgÀvÉÛ. CAxÀ J¯Áè ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgïUÀ¼À CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£Àß ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ ¸À® ¸ÉÃj¹ mÉ°«µÀ£ï gÉÃnAUï ¥Á¬ÄAmï PÉÆqÀ¯ÁUÀvÉÛ.

                ºÁUÁzÀgÉ JµÀÄÖ ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgïUÀ¼À£Àß ºÁPÀ¯ÁVzÉ..? AiÀiÁªÁåªÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ..? AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ..? UÉÆwÛ®è. F ªÀiÁ»wUÀ¼À£Àß MAzÀÄ ZÁ£É¯ï PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ CzÀÄ CPÀëªÀÄå C¥ÀgÁzsÀ C¤ß¹PÉƼÀîvÉÛ. MAzÀÄ CAzÁf£À ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è£À CµÀÆÖ ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgïUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÀ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄUÀ¼À°èzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MA¨sÀvÀÄÛ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ.
               ºÁUÁzÀgÉ, PÉ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ EµÀÄÖ ZÁ£É¯ïUÀ¼À ºÀuɧgÀºÀ ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjãÁ..? PÉêÀ® MA¨sÀvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ¼À d£ÀgÉà EAxÀzÉÆÝAzÀÄ wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁ..? UÉÆwÛ®è. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ d£À gÉÊvÀgÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ gÉÊvÀjUÁV MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀ®èªÁ..? ¸ÁzsÀå E®è. AiÀiÁPÀAzÉæ, gÉÊvÀjgÉÆÃzÀÄ ºÀ½îUÀ¼À°è. AiÀiÁªÀ ºÀ½îAiÀÄ®Æè ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgï E®è. ºÁUÁzÀgÉ, F ¸ÀªÉÃð vÀ¥Àà®èªÁ..? RArvÁ ºËzÀÄ. DzÀgÉ, n.« PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ£Àß PÀAqÀÄPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ n.Dgï.¦ ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ zÁjAiÉÄà E®è. eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀªÀgÀÄ D n.Dgï.¦ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà AiÀiÁªÁåªÀ ZÁ£É¯ïUÉ, D ZÁ£É¯ï£À AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ JµÀÄÖ eÁ»ÃgÁvÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀ£Àß ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÉà n.Dgï.¦ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁ»ÃgÁvÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ£Àß ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛgÉ. MnÖ£À°è ZÀ£ÁßV n.Dgï.¦ §AzÀgÉ C£Àß, E®è¢zÀÝgÉ G¥ÀªÁ¸À C£ÉÆßà ¹Üw. n.Dgï.¦UÁV ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæÃUÁæA ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ¥sÉøï§ÄPï£À°è C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ K£ï ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ..?
              EµÉÖ¯Áè ºÉýzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÆqÀ, ¥Àæw ZÁ£É¯ï£À°è n.Dgï.¦ ¯ÉPÁÌZÁgÀUÀ¼À£Àß §¢VlÄÖ MAzÀµÀÄÖ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. CAxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ £Á®ÄÌ d£À M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÁzÀgÀÆ DrzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ GvÁìºÀ §A¢ÃvÉãÉÆÃ. 

6 comments:

 1. ya i was never thought like this and still i have a complaint on the channels who show's the jyothishya and quirrels of people and one more i didnt watched in any news channels that owaisees f*** speech. why?

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. very very interestin analysis Ajit........now, i hv 2 options, opine frankly or share ds vt others...am goin vt d second option.....nt commenting.....

  ReplyDelete
 4. Ajit,

  I Started reading your blog very casually, but as I went on reading, I realized it is not so causal a content!

  You have a great style of writing. You have rare analytic skills required for sharp focused journalist. I think you can go a long way.

  You have a very bright future. Keep your good work going!

  Regards,
  Srini

  ReplyDelete
 5. http://deshadakathe.blogspot.in/2013/01/blog-post_27.html

  ReplyDelete
 6. ಅಜಿತ್, ನಿಮ್ಮ ವಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೀಳುದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಬೂಬುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ದೂರಿದರೆ ಅವನು ತಾನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಲು ಜನರೇ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಓಟು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೋಟು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಿಲ್ಲಿ, ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉದ್ದಟತನ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲವಾ? ಒಬ್ಬ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸರಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಂಚ ಪಡೆದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ನಾನು ಈ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಈಗ ಲಂಚ ಪಡೆದರೆ ತಪ್ಪಾ? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ನಿತ್ಯಾನಂದನಂತಹ ಡೋಂಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಟಿ.ಆರ್.ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೇ ಅವನೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ತೀರಾ? ಅವನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಜನ ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಂದೆರಡು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳವರು ಅವನನ್ನು ದೂರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? (ದೇವರಾಣೆಗೂ ನಾನು ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಭಕ್ತನಲ್ಲ)
  ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿದೆ. ನೇರ,ದಿಟ್ಟ,ನಿರಂತರ , ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ. ನೀವೇನು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತರೆ!!!???

  ReplyDelete