Friday, January 25, 2013


ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À dªÁ¨ÁÝj £É£À¦¸ÀĪÀªÀjUÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ...

                     UÀÄ®âUÀð¢AzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÝ. JAf¤AiÀÄjAUï ¸ÀÆÖqÉAmï CAvÉ. C«£Á±ï CAvÉãÉÆà ºÉ¸ÀgÀÄ. ºÉÆvÀÛ®èzÀ ºÉÆwÛ£À°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÁ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ, J°èAzÀ ªÀiÁvÁrÛgÉÆÃzÀÄ CAvÀ ºÉüÀzÉÃ, §Äå¹ E¢ÃgÁ, ¸Àé®à ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§ºÀÄzÁ C£ÉÆßà ¥sÁªÀÄð¯ï ¥Àæ±Éß PÀÆqÀ PÉüÀzÉà £ÉÃgÀªÁV "¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀtð £ÀÆå¸ï£ÀªÀgÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸Ágï, n.Dgï.¦UÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr" C£ÉÆßà ¹zÀÞ¨sÁµÀt NzÀvÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É.
                     n.Dgï.¦ - n.Dgï.¦ - n.Dgï.¦... ©Ã¢Ã° ºÉÆÃUÉÆà zÁ¸ÀAiÀÄå¤AzÀ »rzÀÄ - °PÀÌgï «Ä¤¸ÀÖgï gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð vÀ£ÀPÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ºÉüÉÆà ªÀiÁvÉà EzÀÄ. £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ n.Dgï.¦UÁV K£ÉãÉÆà ªÀiÁqÁÛgÉ CAvÀ. ºÀAUÉ ºÉüÉÆÃgÀÄ MAzÀÄ ¸À® §ÄzsÀªÁgÀ ¨É½UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï D¦üùUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. DªÀvÀÄÛ n.Dgï.¦ §A¢gÀvÉÛ. PÉ®ªÀgÀÄ «ÄÃ¸É wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ PɼÀUÉ ºÁQzÀ vÀ¯É ªÉÄïÉvÀÛzÉà ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀĽwgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ vÁªÉà ¸ÀªÀÄxÀð£É - ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýPÉÆAqÀÄ CzÀ£Àß D¦üù£À »jvÀ¯ÉUÀ¼À vÀ£ÀPÀ vÀ®Ä¦¸ÉÆÃzÀPÉÌ ±ÀvÀ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrÛvÁðgÉ. §ÄzsÀªÁgÀ ¢£À £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï £ËPÀgÀgÀ ªÀÄÆqÀÄUÀ¼À£Àß ¤zsÀðj¸ÉÆÃzÀÄ CªÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ §AzÀ n.Dgï.¦.
                     £ÀÆå¸ï ¥ÉÃ¥ÀgÀÄ - n.« ZÁ£É¯ïUÀ½VgÀĪÀ ¨ÉùPï ªÀåvÁå¸ÀªÉà EzÀÄ. ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ DgÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä ¸ÀPÀÄåð¯ÉõÀ£ï UÉÆvÁÛUÀvÉÛ. AiÀiÁgÀÄ £ÀA§gï M£ï, AiÀiÁgÀÄ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉzÀgÀÄ, AiÀiÁgÀ£Àß AiÀiÁgÀÄ »A¢QÌzÀgÀÄ C£ÉÆßÃzÀgÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ w½AiÀÄvÉÛ. vÀ¯É vÀVθÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ vÀVι - ¨É£ÀÄß ZÀ¥Ààj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ ZÀ¥Ààj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ DgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® CªÀgÀ ¥ÁqÀÄ CªÀgÀzÀÄ. DzÀgÉ, £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï£À°è CzÀÄ ¥Àæw ªÁgÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. (FUÀ ¥ÀgÀªÁV®è, ªÉÆzÀ®Ä ªÁgÀPÉÌgÀqÀÄ ¸À® §wðvÀÄÛ..!)
                    £ÀÆå¸ï ¥ÉÃ¥Àgï£À ¸ÀPÀÄåð¯ÉõÀ£ï C£ÉÆßÃzÀÄ Erà ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£É. C°è AiÀiÁªÀ PÁ®A JµÀÄÖ d£À N¢zÀgÀÄ, AiÀiÁªÀ CAPÀtPÁgÀ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ£Àß vÀ®Ä¦zÀ, AiÀiÁªÀwÛ£À ¥ÀwæPÉ vÀÄA§ N¢¹PÉÆArvÀÄ, AiÀiÁªÀwÛ£À PÁlÆð£À£Àß NzÀÄUÀgÀÄ vÀÄA§ ªÉÄaѹPÉÆArvÀÄ, AiÀiÁªÀ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉZÀÄÑ d£À¦æAiÀÄ, HºÀÆÕA... EAxÀ AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÀÆ GvÀÛgÀ E®è. DzÀgÉ, n.Dgï.¦ ºÀAUÀ®è. CzÀÄ ¥Àæw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ºÀuɧgÀºÀªÀ£ÀÆß ºÉý©qÀvÉÛ. AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£Àß JµÀÄÖ d£À £ÉÆÃrzÀgÀÄ, £ÉÆÃrzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀ ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ d£À, ²æêÀÄAvÀgÀÄ eÁ¹Û£ÉÆà - ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀªÀgÀÄ eÁ¹ÛãÉÆÃ. ¥ÀÆwðAiÀiÁV £ÉÆÃrzÀgÉÆÃ, CzsÀðPÉÌà ¨ÉÃgÉ ZÁ£É¯ïUÉ ²¥sïÖ DzÀgÉÆÃ. CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£Àß ¸ÀgÁ¸Àj JµÀÄÖ ¤«ÄµÀ £ÉÆÃrzÀgÀÄ, ¨ÉæÃPï£À°è JµÀÄÖ d£À ZÁ£É¯ï §zÀ°¹zÀgÀÄ, ¨ÉæÃPï ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É JµÀÄÖ d£À ªÀÄvÉÛ CzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÁ¥À¸ï §AzÀgÀÄ, §gÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ZÁ£É¯ï £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ, »ÃUÉ... K£ï ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄUÉ CzÀgÀ°è..? CzÀPÉÌà §ÄzsÀªÁgÀ ¨É½UÉÎ MAzÀÄ ¸À® £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï D¦üùUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr CAzÀzÀÄÝ. ªÉÄʸÀÆj£À vÀ£ÀPÀ ºÉÆÃV ªÀÄ°èUÉ ¨É¼ÉzÀ gÉÊvÀ£À §ªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀ£ÉzÀÄgÀÄ, AiÀÄÆ lÆå¨ï¤AzÀ L±ÀéAiÀÄð gÉÊ ¸ÉgÀUÀÄ eÁjzÀ «rAiÉÆà qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ PÉA¥ÀÄ ¨ÁtzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ «ÄÃ¸É wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. PÁªÉÃj «ªÁzÀªÀ£Àß Cr¬ÄAzÀ ªÀÄÄrAiÀÄ vÀ£ÀPÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁr UÀtågÀ£Àß PÀgɹPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉ ZÀZÉð ªÀiÁrzÀªÀ£ÉzÀÄgÀÄ n.Dgï.¦ »rzÀÄ "ºÉAUÉ..?" CAvÀ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À vÀ¯ÉªÀiÁ¹zÀ eÉÆåÃw¶UÀ¼À£Àß PÀgÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆj¹ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ eÁvÀPÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÀAmÉ ZÀZÉð ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É.

                   DªÀvÉÛà ªÀÄzsÁåºÀßzÀ «ÄÃnAUï£À°è PÀrªÉÄ n.Dgï.¦ vÀAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÉÆæqÀÆå¸ÀgÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀ£ÉãÉÆà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è, D ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀ£ÉƧâ "D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ DªÀvÉÛà §qÀPÉÆAqÉ, £À£Àß ªÀiÁvÉ°è PÉýÛÃj" CAvÀ J®èjUÀÆ PÉüÉÆúÁUÉ UÉÆtUÁÛ£É. "PÁ£Éì¥ïÖ ZÀ£ÁßVzÉ, E£ÉßgÀqÀÄ ªÁgÀ £ÉÆÃr ¥sÉÊ£À¯ï r¹µÀ£ï vÀUÉƼÉÆîÃt" CAvÀ E£ÉÆߧâ CAvÁ£É. "n.Dgï.¦ §gÀ¢gÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CµÀÄÖ RZÀÄð ªÀiÁqÉÆÃzÀPÁÌUÀ®è, §eÉmï PÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉƽî" CAvÁ£É CPËAmïì£ÀªÀ£ÀÄ. "D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ eÁ»ÃgÁvÀÄ PÉÆr CAvÀ AiÀiÁgÀ£Àß PÉüÀt" C£ÉÆßÃzÀÄ ªÀiÁPÉðnAUï£ÀªÀgÀ ¥Áæ§èªÀÄÄä. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ «ÄÃnAUï ªÀÄÄV¹ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è, D PÁ£Éì¦Ö£À ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÉà ¸ÁPÀÄ C¤ß¹©nÖgÀvÉÛ.
                   CµÀÖgÀ°è, ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀĪÀjAzÀ ¥sÉÆãÀÄ, "E¯ÉÆè§â ªÉÆzÀ°£À E§âgÀÄ ºÉArjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrÛzÀÝ ¸Ágï, FUÀ E§âgÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄgÀ£Àß PÀgÀPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVۢë" CAvÀ. "ºÉÆrÃvÁgÉ CAzÉæ j¥ÉÆÃlðgï£À PÀ½¹Ûë" CAvÁ£É EªÀ£ÀÄ. CªÀgÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆqÁÛgÉ. E°èAzÀ j¥ÉÆÃlðgÀÄ, £ÉÃgÀ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ N.© ªÁå£ÀÄ ºÉÆgÀqÀÄvÀÛªÉ. E§âgÀÆ ºÉAqÀA¢gÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ D UÀAqÀ£À£Àß - DvÀ£À ªÀÄÆgÀ£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ£Àß ºÉÆqÉzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, MzÀÝgÉ ªÀAqÀgï¥sÀįï, ZÀ¥Àà° ©Ã¹zÀgÉ CªÉÄÃfAUï, §mÉÖ ©aÑ©lÖgÀAvÀÆ £ÀyAUï ¯ÉÊPï zÁåmï. ¨ÉÃgÉ ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀªÀjVAvÀ ¨ÉÃUÀ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÀÄ, C°è UÀAqÀ ºÉAqÀw QvÁÛrPÉƽÛzÀÝgÉ - E°è ZÁ£É¯ï ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀªÀgÀÄ QvÁÛrPÉÆAqÀÄ D E§âgÀÆ ºÉArgÀ£Àß PÁgÀÄ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÆÖrAiÉÆÃPÉÌ PÀgÀPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ, eÉÆvÉUÉ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À MA¢§âgÀÄ.  ªÉÆøÀUÁgÀ UÀAqÀ£À£Àß C°èAzÀ¯Éà ¯ÉʪïUÉ PÀÆr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÄ UÀAmÉ ¤gÀAvÀgÀ ZÀZÉð ªÀiÁr ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¨ÉÃgÉ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä D¦üù£ÉzÀÄgÀÄ §AzÀÄ ¤AwvÁðgÉ. £ÀªÀÄä°è ZÀZÉð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀªÁzÀgÀÆ ¸Àj, vÀªÀÄä°èUÉ D E§âgÀÄ ºÉArgÀ£Àß PÀgÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ. ºÁUÁzÉæ ¥ÉÆæÃUÁæA PÀAn£ÀÆå ªÀiÁqÀÄ... E£ÉßgÀqÀÄ vÁ¸ÀÄ ©qÀ¯ÉèÉÃqÀ. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ CAzÀÄPÉƼÁÛ£É. §gÀ° ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀzÀ n.Dgï.¦, EªÀjUɯÁè GvÀÛgÀ PÉÆrÛä CAvÀ. DvÀ£À ¤jÃPÉë ¸ÀļÁîVgÉÆâ®è.
                 MAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è M§â NzÀÄUÀ vÀ£ÀUÉ EµÀÖªÁUÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£Àß ©lÄÖ EµÀÖªÁUÀĪÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÁÛ£É. CzÀgÀ°è DvÀ£À ªÀåQÛvÀéPÉÌ, C©ügÀÄaUÉ, ¨ÉÃrPÉUÉ vÀPÀÌAxÀ ¸ÀgÀQzÉ. D NzÀÄUÀ¤UÉ Erà ¥ÀwæPÉAiÉÄà ¨ÉÃqÀ C¤ß¹zÀgÉ, ¨É½UÉÎ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁPÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÁAiÀÄÄÝ, £Á¼É¬ÄAzÀ F ¥ÀwæPÉ ¨ÉÃqÀ, D ¥ÉÃ¥Àgï ºÁPÀÄ CAvÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆÃ..? DzÀgÉ, n.« ºÁUÀ®è £ÉÆÃr. PÉÊAiÀÄ°è jªÉÆÃmï EgÀvÉÛ. §l£ï MwÛzÀgÉ ªÀÄÄVÃvÀÄ. §ÄzsÀªÁgÀzÀ «ÄÃnAUï£À°è MAzÀÄ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ vÀVθÁÛgÉ - E£ÉÆßAzÀÄ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ «ÄÃ¸É wgÀÄ«PÉƼÁÛgÉ. FUÀ ºÉý... AiÀiÁgÀ£Àß ¨ÉÊAiÀÄå¨ÉÃPÀÄ..?

                 vÀÄA§ N¢PÉÆArzÀÝ, ¸Á»wåPÀ »£É߯ÉAiÀÄ ªÀåQÛAiÉƧâgÀÄ MAzÀÄ ZÁ£É¯ï£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄÄRå¸ÀÜgɤ߹PÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÁ£Éì¥ïÖ ¥ÀæPÁgÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ n.Dgï.¦ §wð®è C£ÉÆßÃzÀÄ ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï£ÀªÀjUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ vÀj¹vÀÄÛ. ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀPÉÌ PÀgɹzÀgÀÄ. "J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£Àß n.Dgï.¦UÁV ªÀiÁqÉÆÃzÀPÁÌUÀ®è ¸Ágï... MAzÀÄ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ vÀļÀ¹ VqÀ EgÉÆÃzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ¯Á¨sÀªÀÇ E®è. DzÀgÉ, vÀļÀ¹ VqÀ D ªÀÄ£ÉUÉ ®PÀët. CzÉà jÃw vÀļÀ¹VqÀzÀAxÀ MAzÀµÀÄÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ" CAzÀgÀAvÉ DvÀ. "£ÀÆgÀÄ PÉÆÃn §AqÀªÁ¼À ºÁQzÀÝgÉ ¸ÀAPÀl CxÀð DVÛvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ" CAzÀÄ CªÀgÀ£Àß ºÉÆgÀUÉ PÀ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E§âgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁgÀÄ PÀgÉPÀÄÖ..?
                MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «µÀAiÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ, CzÀgÀ §UÉÎ DªÀÄƯÁUÀæ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄ vÀdÕgÀ£Àß ªÀiÁvÁr¹ ªÀiÁ»w vÀUÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ PÉ®ªÀgÀ£Àß ¸ÀÆÖrAiÉÆÃUÉ PÀgɹ MAzÀÄ CxÀð¥ÀÆtð ZÀZÉð £ÀqɸÀĪÀ n.« ªÀgÀ¢UÁgÀ£À CµÀÆÖ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÊ¥sï C°SÁ£ï - PÀjãÁ PÀ¥ÀÆgïgÀ C¥sÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÉàµÀ¯ï ¥ÉÆæÃUÁæA ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁr ZÀ¥Ààr PÀ®Äè J¼ÉzÀÄ©qÁÛgÉ. ¥sÉøï§ÄPï£À°è PÀªÉÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ, ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¨sÁµÀt ©VAiÀÄĪÀ ¢ÃqÀÄ ¥ÀArvÀjUÉ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁªÀwÛUÉ CxÀð D¢ÃvÀÄ..?
                ¥ÀÄtå... UÀÄ®âUÀðzÀ D JAd¤AiÀÄjAUï «zÁåyð ¸ÀĪÀtð £ÀÆå¸ï£ÀªÀgÀ eÉÆvÉ "n.Dgï.¦UÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr C£ÉÆßà ¨sÁµÀt ©VzÀ. EgÀĪÀ E£ÀÄß½zÀ LzÀÄ ZÁ£É¯ïUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ¤¢ðµÀ× ZÁ£É¯ï£ÀªÀjUÉ ºÉýzÀÝgÉ, DvÀ£À£Àß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÀðPÉÌà ºÉÆÃVgÉÆÃgÀÄ. AiÀiÁPÀAzÉæ, D ZÁ£É¯ï£À°è ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀA§¼À PÉÆnÖ®è. ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï£ÀªÀgÀ£Àß PÉýzÀgÉ, "n.Dgï.¦ vÀÄA§ PÀrªÉÄ DVzÉ, eÁ»ÃgÁvÀÄ §wð®è, £ÀªÀÄUÉ zÀÄqÀÄØ §gÀ¢zÀÝgÉ ¸ÀA§¼À J°èAzÀ PÉÆqÉÆÃt" CAvÀ PÉýÛzÁgÀAvÉ.

                ¥Àæ§ÄzÀÞ «ÃPÀëPÀ ªÀUÀð C£ÉÆßÃzÀÄ MA¢gÀvÉÛ..!

                ¸ÀĪÀtð £ÀÆå¸ï K¶AiÀiÁ£Émï £ÀÆå¸ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqïUÉ ¸ÉÃjgÉÆÃzÀÄ C£ÉÆßà «µÀAiÀÄ vÀÄA§ d£ÀjUÉ UÉÆwÛzÉ. D K¶AiÀiÁ£Émï £ÀÆå¸ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqïUÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è MAzÀÄ ZÁ£É¯ï EzÉ. K¶AiÀiÁ£Émï £ÀÆå¸ï CAvÀ PÀgɹPÉƼÀîvÉÛ CzÀÄ. JgÀqÀÆ MAzÉà ªÀiÁvÀÈ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ZÁ£É¯ïUÀ¼ÁVgÉÆÃzÀjAzÀ C°è CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÁ£Éì¥ïÖUÀ¼À£Àß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀĪÀtð £ÀÆå¸ï£À°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ CAvÁVvÀÄÛ. ªÉÆzÀ°UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀzÀÄÝ "ªÀĺÁ¥ÀvÀ£À" C£ÉÆßà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. vÀÄA§ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀéAiÀÄAPÀÈvÁ¥ÀgÁzsÀ¢AzÀ¯ÉÆà - ¥Àj¹ÜwAiÀÄ Dl¢AzÀ¯ÉÆà £ÉÃ¥ÀxÀåPÉÌ ¸ÀjzÀĺÉÆÃzÀ ¥Àæ¹zÀÞgÀ §UÉV£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CzÀÄ. CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ Erà ªÀåQÛvÀé PÀnÖPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. K¼ÀÄ - ©Ã¼ÀÄUÀ¼À §UÉÎ E£ï¸ÉÊqï ¸ÉÆÖÃj PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀÆ¥Àgï»mï DzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. CzÀ£Àß wæPÀgÀt ±ÀÄ¢Þ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀA¢é. DzÀgÉ, ClÖgï ¥sÁè¥ÀÄ... "¤ÃªÀÅ eÉÆåÃw¶UÀ¼À£Àß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ - eÁvÀPÀzÀ ZÀZÉð ªÀiÁrPÉÆArj, EAxÀªÀ£Éß®è ¤ªÀÄä d£À £ÉÆÃqÀ®è" CAvÀ ªÀåAUÀåzÀ ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ZÁ£É¯ï£À d£À.

               PÉÃgÀ¼ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁ£É¯ï£À £ÉÆÃr. JAxÁ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀAeÉ ºÉÆwÛ£À ¥ÉæöʪÀiï mÉʪÀiï£À°è zÀ¥Àà PÀ£ÀßqÀPÀzÀ qsÁ¼À §tÚzÀ ZÀÆrzÁgï ºÁQPÉÆAqÀ ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÌ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉƧâ¼ÀÄ £ÀÆå¸ï NzÀÄwÛzÀݼÀÄ MAzÀÄ ¢£À. "EzÉãÀAiÀiÁå »AUÉ" CAvÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ UɼÉAiÀÄ£ÉƧâ£À£Àß PÉýzÉ. "AiÀĸï, DPÉ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è vÀÄA§ ¥Á¥ÀÄå®gï £ÀÆå¸ï DåAPÀgï. §ºÀ¼À N¢PÉÆArgÉÆÃgÀÄ, «ZÁgÀªÀAvÉ. dUÀwÛ£À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀéAvÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ElÄÖPÉÆArgÉÆà ªÀÄ»¼É, ¤ªÀÄä°è vɼÀîUÉ ¨É¼ÀîUÉ EgÉÆÃgÀÄ £ÀÆå¸ï DåAPÀgï DUÁÛgÉ. £ÀªÀÄä°è §Ä¢Þ - eÁuÉä EgÉÆÃgÀÄ DUÁÛgÉ" CAzÀ DvÀ. CzÉà mÉʪÀiïUÉ ¥sÉøï§ÄPï£À°è PÉ®ªÀÅ £ÀÆå¸ï DåAPÀgïUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆ ºÁQzÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ EªÀgÀ ¥ÉÊQ Cw ºÉZÀÄÑ UÁèªÀÄgÀ¸ï DVgÉÆÃgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ MAzÀÄ ¥ÉÆÃ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
               ºÀAUÁzÀgÉ £ÀªÀÄä°è ¥Àæ§ÄzÀÞ «ÃPÀëPÀgÉà E®èªÁ..? RArvÁ EzÁgÉ. CªÀgÉÆAxÀgÁ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ £ÁUÀjzÀÝAvÉ. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ, ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ - ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄð gÁdQÃAiÀÄ J®èzÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÉà J¯ÉPÀë£ï ¢£À næ¥ïUÉ ºÉÆÃUÉÆÃgÀÄ. NlÄ ºÁQ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À£Àß Dj¸ÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÛzÉà C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜ ªÀÄvÀzÁgÀ. PÀ£ÀßqÀ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÀ PÉlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥sÉøï§ÄPï£À°è NvÀ¥ÉÆæÃvÀªÁV PÀªÉÄAmï §gÉAiÉÆà d£À ¥Àæ¸ÁgÀªÁzÀ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ §gÉzÀzÀÄÝ £ÉÆÃr®è. §gÉAiÉÆÃzÀPÉÌ CzÀ£ÀߪÀgÀÄ £ÉÆÃrgÉÆâ®è.
               £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrÛ®è CAvÀ C£ÉÆßÃgÉzÀÄjUÉ AiÀiÁªÁåªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ JµÉÖµÀÄÖ n.Dgï.¦ §A¢zÉ C£ÉÆßÃzÀgÀ ¯ÉPÀÌ PÉÆqÀ¯Á..? PÉæöÊA PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄUÀ£À£Àß PÀ¼ÀPÉÆAqÀ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÁ¬ÄAiÀÄ C¼À°£À PÀxÉ ºÉýzÀgÉ JµÀÄÖ d£À £ÉÆÃqÁÛgÉ - «Ä¤ ¸ÀÌmïð ºÁQPÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ gÉÃªï ¥ÁnðAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ PÀxÉ ºÉýzÀgÉ JµÀÄÖ d£À £ÉÆÃqÁÛgÉ C£ÉÆßÃzÀgÀ ¯ÉPÀÌ PÉÆqÀ¯Á..? vÀÄA§ d£À¥ÀgÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉÇAzÀÄ ¸ÉÖà D£ï C£ÉÆßà ¯ÉÊAVPÀ ±ÀQÛ ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉæAiÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ eÁ»ÃgÁwVAvÀ PÀrªÉÄ n.Dgï.¦ ¥ÀqÉzÀ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆqÀ¯Á..? ¤©gÀÄ C£ÉÆßà UÀȺÀ §AzÀÄ C¥Àཹ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ DUÀvÁÛ JA§ÄzÀgÀ §UÉV£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ ZÀZÉð, eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ ZÀZÉð JzÀÄgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÉîªÀªÁ¬ÄvÀÄ C£ÉÆßÃzÀ£Àß ©r¹ ºÉüÀ¯Á..? "dªÁ¨ÁÝj d£Àð°¸ÀA C£ÉÆßà vÀ¯É§gÀºÀzÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ JµÀÄÖ d£À £ÉÆÃqÁÛgÉ UÉÆvÁÛ..? EzÀ£Éß®è ºÉýzÀ £ÀAvÀgÀ, "ºÁUÁzÀgÉ, §Æè ¦ü®A ºÁQ©r, n.Dgï.¦ ZÀ£ÁßV §gÀ§ºÀÄzÀÄ" CAvÀ C£ÉÆßÃgÀÆ EzÁgÉ. CªÀgÀ eÉÆvÉ ZÀað¸ÀĪÀµÀÄÖ ¹°è «µÀAiÀÄ EzÀ®è, PÀë«Ä¹... 
               ¥Àæ§ÄzÀÞ «ÄÃrAiÀiÁ §UÉÎ J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÁÛgÉ. DzÀgÉ, ¥Àæ§ÄzÀÞ «ÃPÀëPÀgÀ §UÉÎ ZÀZÉð DUÉÆÃzÉà E®èªÀ®è AiÀiÁPÉ..? £ÀªÀÄä°è ªÀiÁqÉÆà ºÁUÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è dUÀ¼ÁrPÉÆAqÀ UÀAqÀ - ºÉAqÀwAiÀÄ£Àß ¸ÀÆÖrAiÉÆÃPÉÌ PÀgÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁqÁÛgÁ..? gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À eÁvÀPÀUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÉ ¸ÁqÉøÁw ±ÀÄgÀĪÁVzÉ C£ÉÆßÃzÀgÀ §UÉÎ vÀªÀqÀÄ PÀÄmÁÛgÁ..? vÉÆÃj¹ £ÉÆÃqÉÆÃt. AiÀiÁPÀAzÉæ, C°è£À d£ÀjUÉ CªÉ®è ¹°è C¤ß¸ÀvÉÛ. £ÉÆÃqÀ®è. n.Dgï.¦ §gÀ®è. EzÀÄ, £ÀªÀÄä «ÃPÀëPÀjUÀÆ - UÁèªÀÄgÀ¸ï £ÀÆå¸ï DåAPÀgïUÀ½UÀÆ PÀ¹«¹AiÀÄ «µÀAiÀÄ C¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, ¸ÀvÀå C®èªÁ..?


»ÃUÉÆAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£É

               ¸ÁªÀiÁfPÀ vÁtUÀ¼À°è £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£ÀzÀ §UÉÎ NvÀ¥ÉÆæÃvÀªÁV §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ JzÀÄgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É MAzÀÄ ¥Àæ¥ÉÆøÀ®Äè. J®ègÀÆ ¸ÉÃj zsÀªÀiÁðxÀð PÁAiÀÄðPÁÌV £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn (AiÀĸï, £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn..!) «¤AiÉÆÃV¸À§®è DUÀ¨sÀð ²æêÀÄAvÀ ¥ÀÄuÁåvÀägÉƧâgÀ£Àß ºÀÄqÀÄPÉÆÃt. MAzÀÄ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ, JAxÀ £ÀÆå¸ï PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ EµÉÆÖAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¤ÃªÉà ¸ÁPÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ¨ÉÃqÀ. EAxÀzÉÆÝAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉêÉUÁV ¤ÃªÀÅ ¸ÀA§¼À PÉüÀ®è C£ÉÆßà UÁågÀAn EzÉ. E£ÀÄß CzɵÉÖà f¥ÀÄtvÀ£À¢AzÀ MAzÀÄ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï £ÀqɹzÀgÀÆ wAUÀ½UÉ MAzÀƪÀgÉ PÉÆÃn ºÀt ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£Àß §AqÀªÁ¼À ºÁQzÀ ¥ÀÄuÁåvÀäjAzÀ¯Éà ¥ÀqÉzÀgÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß PÁågÉÃeï ¦üà CAvÀ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ºÉZÀÆÑ PÀrªÉÄ ºÀvÀÄÛ PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼À£Àß PÉç¯ï D¥ÀgÉÃlgïUÀ½UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn §AqÀªÁ¼À ºÁQzÀ, wAUÀ½UÉ MAzÀƪÀgÉ PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼À£Àß zsÀªÀiÁðxÀð PÁAiÀÄðPÉÌ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¥ÀÄuÁåvÀägÀÄ D ºÀvÀÄÛ PÉÆÃn PÉÆqÀ®è CAzÁgÉAiÉÄÃ..?
              ºÁUÉ MAzÀÄ £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ï ªÀiÁqÉÆÃt. G½zÀ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀ°. £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£Àß ªÀiÁvÀæ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃt. n.Dgï.¦ §gÀ¢zÀÝgÉ PÀvÉÛ ¨Á®. PÀvÉÛ ¨Á®..? CgÉ, n.Dgï.¦ §A¢®è CAzÀgÉ d£À £ÉÆÃr®è CAvÀ CxÀð. d£À £ÉÆÃr®è CAzÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¥ÀÄgÀĵÁxÀð ¸ÁzsÀ£É D¬ÄvÀÄ..? CzÉ®èzÀgÀ ZÀZÉð ¨ÉÃqÀ. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ ZÁ£É¯ï DUÀ°. ¥sÉøï§ÄPï «ÃgÀgÀ ¥ÉÊQ F ¥ÁæeÉPïÖ£À £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ..?   


MAzÀÄ ¨Élgï D¥Àë£ï EzÉ..!

               £ÀÆå¸ï ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ DUÀÄvÀÛ¯Éà E®èªÉÃ..? E®è CAvÀ zsÉÊAiÀÄðªÁV ºÉüÀĪÀªÀjUÉ ¸Á®Ä ¸Á®Ä GzÁºÀgÀuÉ PÉÆlÄÖ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѸÀ§ºÀÄzÀÄ. CAxÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£Àß vÀ¥ÀàzÉà £ÉÆÃr. ¨É£ÀÄßvÀnÖ ±À¨sÁ±ï C¤ß. vÀ¥ÀÄà PÁt¹zÀgÉ EAxÀzÀÝ£Àß ¸Àj ªÀiÁrPÉƽî CAvÀ¤ß. CªÀ£Àß ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì §gÀvÉÛ. PÉlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÉ, EAxÁ ZÁ£É¯ï£À°è EAxÁ PÉlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EµÉÆÖwÛUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£Àß zÀAiÀÄ«lÄÖ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃr CAvÀ MAzÀÄ PÁåA¥ÉÃ£ï ªÀiÁr. gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ MAzÀµÀÄÖ n.Dgï.¦ §gÀ°. PÉlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÀÄ°è ¸ÉÆî°. MAzÀÄ eÁUÀÈvÀ «ÃPÀëPÀ ªÀUÀð ºÀÄnÖPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ EzÉÆAzÉà ¸ÀzsÀåQÌgÀĪÀ zÁj.
               CzÀ£Àß ©lÄÖ J®ègÀ eÉÆvÉUÉ £ÀAzÀÆ MAzÀÄ PÀ®Äè C£ÉÆßà ºÁUÉ, D ZÁ£É¯ïUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj E®è - F ZÁ£É¯ï ºÁ¼ÁV ºÉÆÃVzÉ. CzÀgÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ CªÀjAzÀ zÀÄqÀÄØ wAzÀ£Á..? F ªÀgÀ¢UÁgÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉÆìÄvÀÄ..? CAvÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÉ PÉý¹PÉƼÀÄîªÀµÀÄÖ vÁ¼ÉäAiÀiÁUÀ° - GvÀÛj¸ÀĪÀ ¸ÀºÀ£ÉAiÀiÁUÀ° AiÀiÁgÉƧâjUÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è.


EµÀÖPÀÆÌ n.Dgï.¦ CAzÀgÉ K£ÀÄ UÉÆvÁÛ..?

                 ¸ÀĪÀÄä£É ¯ÁAUï¥sÁªÀiïð ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÀgÉ, CzÀÄ mÉ°«µÀ£ï gÉÃnAUï ¥Á¬ÄAmï. ¤Ã®ì£ï CAqï PÉAmÁgï «ÄÃrAiÀiÁ C£ÉÆßà CªÉÄÃjPÀ ªÀÄÆ®zÀ PÀA¥À¤ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀªÉÃð CzÀÄ. gÁdåzÀ PÉ®ªÀÅ £ÀUÀgÀUÀ¼À£Áßj¹PÉÆAqÀÄ C°è PÉ®ªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£Àß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼À°è ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgï CAvÀ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£Àß EqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ Dj¹PÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀªÀgÀ£Àß CªÀgÀªÀgÀ DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À£Àß ªÀiÁqÁÛgÉ. D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ JµÉÆÖwÛUÉ AiÀiÁªÁåªÀ ZÁ£É¯ï £ÉÆÃrzÀgÀÄ, JµÀÄÖ d£À PÀĽvÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ C£ÉÆßà ¯ÉPÁÌZÁgÀªÀ£Àß ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgï zÁR°¹PÉÆArgÀvÉÛ. CAxÀ J¯Áè ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgïUÀ¼À CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£Àß ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ ¸À® ¸ÉÃj¹ mÉ°«µÀ£ï gÉÃnAUï ¥Á¬ÄAmï PÉÆqÀ¯ÁUÀvÉÛ.

                ºÁUÁzÀgÉ JµÀÄÖ ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgïUÀ¼À£Àß ºÁPÀ¯ÁVzÉ..? AiÀiÁªÁåªÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ..? AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ..? UÉÆwÛ®è. F ªÀiÁ»wUÀ¼À£Àß MAzÀÄ ZÁ£É¯ï PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ CzÀÄ CPÀëªÀÄå C¥ÀgÁzsÀ C¤ß¹PÉƼÀîvÉÛ. MAzÀÄ CAzÁf£À ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è£À CµÀÆÖ ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgïUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÀ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄUÀ¼À°èzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MA¨sÀvÀÄÛ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ.
               ºÁUÁzÀgÉ, PÉ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ EµÀÄÖ ZÁ£É¯ïUÀ¼À ºÀuɧgÀºÀ ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjãÁ..? PÉêÀ® MA¨sÀvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ¼À d£ÀgÉà EAxÀzÉÆÝAzÀÄ wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁ..? UÉÆwÛ®è. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ d£À gÉÊvÀgÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ gÉÊvÀjUÁV MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀ®èªÁ..? ¸ÁzsÀå E®è. AiÀiÁPÀAzÉæ, gÉÊvÀjgÉÆÃzÀÄ ºÀ½îUÀ¼À°è. AiÀiÁªÀ ºÀ½îAiÀÄ®Æè ¦Ã¥À¯ï «ÄÃlgï E®è. ºÁUÁzÀgÉ, F ¸ÀªÉÃð vÀ¥Àà®èªÁ..? RArvÁ ºËzÀÄ. DzÀgÉ, n.« PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ£Àß PÀAqÀÄPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ n.Dgï.¦ ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ zÁjAiÉÄà E®è. eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀªÀgÀÄ D n.Dgï.¦ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà AiÀiÁªÁåªÀ ZÁ£É¯ïUÉ, D ZÁ£É¯ï£À AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ JµÀÄÖ eÁ»ÃgÁvÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀ£Àß ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÉà n.Dgï.¦ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁ»ÃgÁvÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄ£Àß ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛgÉ. MnÖ£À°è ZÀ£ÁßV n.Dgï.¦ §AzÀgÉ C£Àß, E®è¢zÀÝgÉ G¥ÀªÁ¸À C£ÉÆßà ¹Üw. n.Dgï.¦UÁV ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæÃUÁæA ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ¥sÉøï§ÄPï£À°è C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ K£ï ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ..?
              EµÉÖ¯Áè ºÉýzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÆqÀ, ¥Àæw ZÁ£É¯ï£À°è n.Dgï.¦ ¯ÉPÁÌZÁgÀUÀ¼À£Àß §¢VlÄÖ MAzÀµÀÄÖ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. CAxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ £Á®ÄÌ d£À M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÁzÀgÀÆ DrzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ GvÁìºÀ §A¢ÃvÉãÉÆÃ.